Hair Bar Trường Dior

Số 1, Đường 19/5, Hà Đông, Thành phố Hà Nội