iBeau Salon - Phần mềm quản lý số một Việt Nam

Miễn phí
15 ngày sử dụng

Thanh toán 2 năm
giảm giá 20%

Thanh toán 5 năm
tặng 5 năm

Chính sách hoàn tiền
100% - 3 ngày đầu
70% - 3-7 ngày đầu

Cơ Bản
249k/tháng
(Thanh toán tối thiểu 6 tháng)
 • Chi nhánh:01
 • Nhân viên:10
 • Tài khoản:10
 • Sản phẩm/Dịch vụ:500
 • Hoá đơn/tháng:1000
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:1 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:01 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:0
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Chuyên Nghiệp
449k/tháng
(Thanh toán tối thiểu 6 tháng)
 • Chi nhánh:02
 • Nhân viên:25
 • Tài khoản:20
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:1 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:02 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:01 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Cao Cấp
790k/tháng
(Thanh toán tối thiểu 6 tháng)
 • Chi nhánh:05
 • Nhân viên:Không giới hạn
 • Tài khoản:Không giới hạn
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:1 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:04 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:02 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Cơ Bản
4790K
(Đã giảm 20%)
 • Chi nhánh:01
 • Nhân viên:10
 • Tài khoản:10
 • Sản phẩm/Dịch vụ:500
 • Hoá đơn/tháng:1000
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:4 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:01 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:01 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Chuyên Nghiệp
8590K
(Đã giảm 20%)
 • Chi nhánh:02
 • Nhân viên:25
 • Tài khoản:20
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:4 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:02 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:02 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Cao Cấp
14990K
(Đã giảm 20%)
 • Chi nhánh:05
 • Nhân viên:Không giới hạn
 • Tài khoản:Không giới hạn
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:4 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:04 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:04 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Cơ Bản
14990K
(Tặng 5 năm sử dụng)
 • Chi nhánh:01
 • Nhân viên:10
 • Tài khoản:10
 • Sản phẩm/Dịch vụ:500
 • Hoá đơn/tháng:1000
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:20 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:01 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:01 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Chuyên Nghiệp
26990K
(Tặng 5 năm sử dụng)
 • Chi nhánh:02
 • Nhân viên:25
 • Tài khoản:20
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:20 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:02 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:02 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo:
Cao Cấp
46990K
(Tặng 5 năm sử dụng)
 • Chi nhánh:05
 • Nhân viên:Không giới hạn
 • Tài khoản:Không giới hạn
 • Sản phẩm/Dịch vụ:Không giới hạn
 • Hoá đơn/tháng:Không giới hạn
 • Vị trí salon nổi bật trên web/app:20 tháng
 • Đăng bài viết salon ở Fanpage:04 bài/tháng
 • Đăng bài viết salon ở web:04 bài/tháng
 • Miễn phí khi có khách đặt lịch:
Xem tất cả dịch vụ
 • Quản lý lịch hẹn:
 • Quản lý bán hàng:
 • Kết nối máy in bill:
 • Quản lý khách hàng:
 • Quản lý tiền lương, hoa hồng:
 • Gói dịch vụ, thẻ, membership:
 • Quản lý sản phẩm tồn kho:
 • Quản lý thu chi:
 • Quản lý nhân viên:
 • Hệ thống báo cáo: