Avenue Hair Salon

110 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội