Hair Salon Đức Duy 31 Hàng Giấy

31 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội