Matas Hair Salon 204 Hoàng Ngân Trung Hòa Cầu Giấy

204 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội